Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV: Vui học số phức

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV: Vui học số phức

Câu 1: Cho hai số phức z1 = 5-7i và z2 = 2+3i Tính số phức z= z1 + z2

Câu 2: tìm căn bậc 2 phức của -20:

Câu 3: Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là:

Câu 4: Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 5i là:

 

pptx 34 trang phuongtran 4140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV: Vui học số phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VUI HOC SO PHUCGROUP 3 WHOA!2345678910111213141516171819202122232526272829302413132A. 7 + 4iB. 7 – 4iC. 7 + 3iD. 7 – 3iCâu 1: Cho hai số phức z1 = 5-7i và z2 = 2+3i Tính số phức z= z1 z2Câu 2: tìm căn bậc 2 phức của -20:A. B. C. ± D. Tất cả đều đúngCâu 3: Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là:A. 1- 3iB. -1+3iC. 1+3iD. -1-3iSố phức liên hợp của số phứcz = 2 + iLời giảilà z = 2 - i .A. B. C. D. Câu 4: Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 5i là:Câu 5: Cho số phức z= 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức A. 3 và 2iB. 3 và 2C. -3 và -2iD. -3 và -2A. z = B. z = -2C. z = -2 + 3i D. z = 3i Câu 6: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo: A. z = B. z = C. z = 5D. z = 3Câu 7. Môđun của số phức 1 +2i bằngA. z = B. z = 2C. z = 2D. z = 4Câu 8. Xét các số phức z thỏa mãn ( số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằngA. z = -1 - 2iB. z = 1 - 2iC. z = 1 + 2iD. z = -2 + iCâu 9. Số phức nào sau đây có điểm biểu diễn là M (1; -2) ?A. z = -3B. z = -4C. z = 4D. z = 3Câu 10. Cho hai số phức z1 = 2 + i và z2 = 1 + 3i . Phần thực của số phức z1 + z2 bằngA. z = -3B. z = C. z = -1D. z = Câu 11. Cho hai số phức z1 = 1 - 2i và z2 = 4 – i. Phần thực số phức z1 - z2 bằngA. (0;5)B. (5;3)C. (-1;5)D. (5;0)Câu 12. Cho hai số phức z1 = 2 + i và z2 = 1+ i . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn của số phức 2z1 + z2 có tọa độ làA.hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ O . B.hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành C. hai điểm đối xứng nhau qua trục tung. D. hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng y = x Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn của hai số phức đối nhau làA. 0B. 6C. 8D. 16) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phứcz = -1+ 2i ?Câu 14: Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình - 4z + 5 = 0 Khi đó phần thực của số phức w = + bằng Câu 15. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên?A. z1 = 1- 2i B. z2 = 1+ 2iC. z3 = -2 + iD. z4 = 2 + iA. Phần thực là 3 và phần ảo là -4iB. Phần thực là 3 và phần ảo là -4C. Phần thực là -4 và phần ảo là 3iD. Phần thực là -4 và phần ảo là 3Câu 16. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .A. z = 5 + 7i .B. -z = -5 - 7iC. z= -5 + 7i D.-z = 5 - 7i .Câu 17: Số phức đối của z = 5 + 7i là: A. 	B. 	C. 	D. 	Câu 18: Phương trình nào dưới đây nhận 2 số phức 1+và 1- là nghiệmA. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2iB. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2C. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2i D. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2Câu 19: Cho số phức z = 3 - 2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức :A. (7; -2) .B. (-7; 2) .C. (7; 4) .D. (-7; 4) . Câu 20: Cho hai số phức z1 = 3 + 2i và z2 = 2 + i . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z1 + 2z2 có tọa độ là :A. -1B. 1C. 6Câu 21: Cho hai số phức z1 = 2 + 2i và z2 = 4 + 3i . Phần ảo của số phức 1+ z2 bằng: D. -6A. 3 + 3i .B. -3 - 3i .C. -3 + 3i .D. 3 - 3i .Câu 22: Cho hai số phức z1 = 1+ 2i và z2 = 4 - i . Số phức z1 - z2 bằngA. = 5B. = C. = 1D. = Câu 23: Cho hai số phức z1 = 1- i và z2 = 2 – 3i. Tính moddun của số phức z1 +z2: A. z = 5 - 5iB. z = 1- iC. z = 1- 5iD. z =1+ iCâu 24: Tìm số phức z thỏa mãn z + 2 -3i = 3- 2i A. 5B. C. 26D. 50Câu 25: Cho 2 số phức z = 1 + 2i và w = 3 + i. Modun của số phức z.bằng: A. -1 + 8i .B. -7 + 4i C. 7 - 4i .D. 1 + 8i .Câu 26: Cho số phức z = 2 - i , số phức (2 - 3i) bằng: A. w = -3 - 3iB.w = 3 + 7iC. w = -7 - 7iD. w = 7 - 3i .Câu 27: Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w = iz + A. =B. = C. = 25D. = 7.Câu 28: Tính môđun của số phức z biết = (4- 3i)(1+ i) .A. B. = D. = -3 +i.C. = 3 - iCâu 29: Tìm số phức liên hợp của số phức z = i (3i +1) B. z. là số thựcD. z - là số ảoC. z + là số thựcA. là số thuẩn ảoCâu 30: Cho số phức z khác 0 . Khẳng định nào sau đây là sai?A. B. =D. = C. = - Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn (1 + 3i ) z - 5 = 7i. Mệnh đề nào sau đây đúng?A. C. D. B. Câu 32: cho z = (3+𝑖)/(𝑥+𝑖). Tổng phần thực và phần ảo của z là: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_chuong_iv_vui_hoc_so_phuc.pptx