Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về mặt tròn xoay

Khái niệm về mặt tròn xoay ( TT )

II. Mặt trụ tròn xoay

1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng (P) cho hai đường thẳng ? và l song song với nhau, cách nhau một khoảng bằng r. Khi quay mặt phẳng (P) xung quanh ? thì đường l sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt trụ tròn xoay. Người ta thường gọi tắt mặt trụ tròn xoay là mặt trụ. Đường thẳng ? gọi là trục, đường thẳng l gọi là đường sinh và r là bán kính của mặt trụ đó.

ppt 8 trang phuongtran 8640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về mặt tròn xoay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh nãn trßn xoay: C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña khèi nãn trßn xoay:1. §Þnh nghÜa Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoay Trong mÆt ph¼ng (P) cho hai ®­êng th¼ng ∆ vµ l song song víi nhau, c¸ch nhau mét kho¶ng b»ng r. Khi quay mÆt ph¼ng (P) xung quanh ∆ th× ®­êng l sinh ra mét mÆt trßn xoay ®­îc gäi lµ mÆt trô trßn xoay. Ng­êi ta th­êng gäi t¾t mÆt trô trßn xoay lµ mÆt trô. §­êng th¼ng ∆ gäi lµ trôc, ®­êng th¼ng l gäi lµ ®­êng sinh vµ r lµ b¸n kÝnh cña mÆt trô ®ã.∆lr2. H×nh trô trßn xoay vµ khèi trô trßn xoay. Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoay∆CABDa. H×nh trô trßn xoay b. Khèi trô trßn xoay 3. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh trô trßn xoay Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoay a. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh trô trßn xoay lµ giíi h¹n cña diÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô ®Òu néi tiÕp h×nh trô ®ã khi sè c¹nh ®¸y t¨ng lªn v« h¹n. rl b. C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quan cu¶ h×nh trô : DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô ®Òu cã diÖn tÝch ®¸y p vµ ®­êng cao h néi tiÕp trong h×nh trô lµ : Sxq=ph.DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh trô ®­îc tÝnh theo cong thøc : Sxq=2 rl.3. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh trô trßn xoay Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoayChó ý ( SGK/37 )r2 rr4. ThÓ tÝch cña h×nh trô trßn xoay Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoay a. ThÓ tÝch cña khèi trô trßn xoay lµ giíi h¹n cña thÓ tÝch khèi l¨ng trô ®Òu néi tiÕp khèi trô ®ã khi sè c¹nh ®¸y t¨ng lªn v« h¹n. b. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cu¶ khèi trô trßn xoay : V=BhC«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cu¶ khèi l¨ng trôC«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cu¶ khèi trô trßn xoayV= r2h5. VÝ dôKh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay ( TT )II. MÆt trô trßn xoayBIHDCAbµi häc ®Õn ®©y kÕt thóct¹m biÖt c¸c em

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_khai_niem_ve_mat_tron_xoay.ppt