Chuong II 3 Logarit_12955195_20210320_103306

Chuong II 3 Logarit_12955195_20210320_103306

I-KHÁI NIỆM LÔGARIT:

1. Định nghĩa

Cho hai số dương a, b với a ≠ 1. Số  thỏa mãn đẳng thức a = b gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab.

Ví dụ1:

Giải

Chú ý : Không có lôgarit của số âm và 0.

2. Tính chaát:

Cho hai số dương a, b với a ≠ 1. Ta có các tính chất sau:

 

ppt 12 trang phuongtran 2770
Bạn đang xem tài liệu "Chuong II 3 Logarit_12955195_20210320_103306", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC CỦA CHÚNG TA HÔM NAY ! Tìm x để :Trả lời :Tìm x để :Cho a > 0 . Xét phương trình aα = b ta có hai bài toán:	Ta đã biết tính ở bài LŨY THỪA+ Biết b tìm α ? + Biết α tìm b.1. Định nghĩa	Cho hai số dương a, b với a ≠ 1. Số thỏa mãn đẳng thức a = b gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab. Ví dụ1: b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = - 3 không ?Chú ý : Không có lôgarit của số âm và 0.Giải: b) Không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = - 3 vì 3x, 3y luoân döông §3. LÔGARIT I-KHÁI NIỆM LÔGARIT:2. Tính chaát:I-Khái niệm lôgarit :1. Định nghĩa:Cho hai số dương a, b với a ≠ 1. Ta có các tính chất sau: Chứng minh: Dùng định nghĩaVí dụ 2:Tính:Giải: §3. LÔGARITII-QUY TẮC TÍNH LÔGARIT:1. Lôgarit của một tích:Định lý 1: Chứng minh: (SGK)Chú ý: (Định lý mở rộng)Loâgarit cuûa moät tích baèng toång caùc loâgarit.I-Khái niệm lôgarit :1. Định nghĩa:2. Tính chất: §3. LOÂGARIT (a,b1,b2, ,bn > 0,a ≠ 1 ) Cho ba số dương a, b1, b2 và a ≠ 1.Ta có: Cho ba số dương a, b1, b2 và a ≠ 1.Ta có: 2. Lôgarit của một thương:Định lý 2: Lôgarit của một thương bằng hiệu các lôgarit.Đặc biệt:Cho ba soá döông a, b1, b2 vôùi a ≠ 1, Ta coù :I-Khái niệm lôgarit:1. Định nghĩa:2. Tính chất:II-Quy tắc tính lôgarit:1. Lôgarit của một tích: §3. LÔGARITVí dụ 3:Tính:I-Khái niệm lôgarit:1. Định nghĩa:2. Tính chất:II-Quy tắc tính lôgarit:1. Lôgarit của một tích:2. Lôgarit của một thương: §3. LÔGARITGiải:3. Lôgarit của một lũy thừa:Định lý 3: Loâgarit cuûa moät luõy thöøa baèng tích cuûa soá muõ vôùi loâgarit cuûa cô soá.Đặc biệt:Cho hai số dương a, b; a ≠ 1. Với mọi α , ta có Chöùng minh:(SGK)I-Khaùi nieäm loâgarit:1. Định nghĩa:2. Tính chất:II-Quy tắc tính lôgarit:1. Lôgarit của một tích:2. Lôgarit của một thương: §3. LÔGARITVí dụ 4:Tính: §3. LOÂGARITI-Khái niệm lôgarit:1. Định nghĩa:2. Tính chất:II-Quy tắc tính lôgarit:1. Lôgarit của một tích:2. Lôgarit của một thương:3. Lôgarit của một lũy thừa:Giaûi: MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANCâu 1: Tính A. 2 B. 3C. 4 D. 5 A. -2B. 2C. 3D.Hãy khoanh tròn vào phương án đúng Câu 2: TínhNỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NHỚBài tập về nhà : Giải các bài tập 1 ➾ 2 SGK trang 68. §3. LOÂGARITI-Khái niệm lôgarit:1. Định nghĩa:2. Tính chất:II-Quy tắc tính lôgarit:1. Lôgarit của một tích:2. Lôgarit của một thương:3. Lôgarit của một lũy thừa:BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!

Tài liệu đính kèm:

  • pptchuong_ii_3_logarit_12955195.ppt