Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021 - Đề 08 (Có đáp án)

Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021 - Đề 08 (Có đáp án)

Câu : Yếu tố quyết định cho sự xuất hiện và hoạt động của khuynh hướng cứu nước mới – dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?

A. Chủ nghĩa “Tam dân”. B. Giai cấp tư sản dân tộc đã xuất hiện.

C. Cơ sở kinh tế xã hội. D. Nhận thức của các sĩ phu thức thời.

Câu: Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975 do Đảng đề ra và thực hiện thành công là gì?

A. Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội.

B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C. Tự do, cuộc sống ấm no và chủ nghĩa xã hội.

D. Làm thổ địa cách mạng và chủ nghĩa xã hội.

Câu: Tổ chức nào sau đây là biểu tượng cao nhất về đại đoàn kết dân tộc Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Chính phủ nước Việt Nam. D. Ủy ban Quốc hội Việt Nam.

 

doc 5 trang Trịnh Thu Huyền 02/06/2022 2150
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021 - Đề 08 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 08
Câu : Yếu tố quyết định cho sự xuất hiện và hoạt động của khuynh hướng cứu nước mới – dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?
A. Chủ nghĩa “Tam dân”.	B. Giai cấp tư sản dân tộc đã xuất hiện.
C. Cơ sở kinh tế xã hội.	D. Nhận thức của các sĩ phu thức thời.
Câu: Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975 do Đảng đề ra và thực hiện thành công là gì?
Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tự do, cuộc sống ấm no và chủ nghĩa xã hội.
Làm thổ địa cách mạng và chủ nghĩa xã hội.
Câu: Tổ chức nào sau đây là biểu tượng cao nhất về đại đoàn kết dân tộc Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.	B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Chính phủ nước Việt Nam.	D. Ủy ban Quốc hội Việt Nam.
Câu: Chủ trương “Phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược của Mĩ được hiện thực hóa qua chiến lược chiến tranh nào sau đây?
A. “Mĩ hóa” trở lại.	B. Chiến tranh cục bộ.
C. “Việt Nam hóa” chiến tranh.	D. “Khơ me hóa” chiến tranh.
Câu 1: Từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946, nhân dân Việt Nam phải đối mặt với khó khăn thách thức nào bắt nguồn từ những quyết định của các Hội nghị quốc tế trong năm 1945?
Trung Hoa dân quốc và Anh bắt tay nhau chống phá.
Quân đội các nước vào Việt Nam chống phá cách mạng.
Quân đội Mĩ can thiệp, dính líu trực tiếp vào Việt Nam.
Nhật – Pháp cùng trở lại chống phá nước Việt Nam mới.
Câu 2: Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn ở trong tình thế bị bao vây, cô lập?
Hệ thống xã hội chủ nghĩa chưa ra đời, Liên Xô chưa ủng hộ Việt Nam.
Chưa có nước nào công nhận nền độc lập, thiết lập quan hệ ngoại giao.
Mĩ lôi kéo các nước trong tổ chức ASEAN ra sức chống phá cách mạng.
Đường lối kháng chiến “tự lực cánh sinh” của Đảng đang ở thế bất lợi.
Câu . Nội dung nào sau đây không phải là yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1920)
A. Yếu tố thời đại mới.	B. Những yêu cầu của lịch sử dân tộc.
C. Nhận thức của cá nhân.	D. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
Câu 2. Quốc gia nào sau đây đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân?
 A. Mĩ.	B. Nga.	C. Liên Xô.	D. Nhật Bản.
Câu 3. Ngày 1-1-1959 ghi nhận sự kiện lịch sử chính trị nào ở khu vực Mĩ latinh?
A. Mĩ lập nên chế độ độc tài quân sự ở Cuba. 	B. Mĩ lập ra nhiều chế độc độc tài thân Mĩ.
C. Nước cộng hòa Cuba được thành lập.	D. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu ở Cuba.
Câu 4. Lịch sử nhân loại ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi”, vì năm này có
A. 17 quốc gia thoát khỏi đói nghèo.	B. 17 quốc gia xóa bỏ chế độ thân Mĩ.
C. nhiều nước đoàn kết chống thực dân.	D. nhiều nước đã giành được độc lập.
Câu 5. Khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào sau đây?
A. Là cường quốc số 1 thế giới.	B. Độc quyền về vũ khí hạt nhân.
C. Phục hồi, phát triển nhanh.	D. Vươn lên hàng thứ hai thế giới.
Câu 6. Thời gian phục hồi đất nước sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách ngoại giao của Nhật Bản và Tây Âu là
A. thực hiện đa phương hóa.	B. ủng hộ trật tự đa cực nhiều trung tâm.
C. liên minh chặt chẽ với Mĩ.	D. xâm lược trở lại các thuộc địa ở châu Á.
Câu 7. Tổ chức chính trị nào sau đây của Việt Nam không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập?
A. Tâm tâm xã.	B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
C. Cộng sản đoàn.	D. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 8. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ thành lập chính phủ nào sau đây?
A. Công nông.	B. Quân dân.	C. Dân chủ cộng hòa.	D. Công nông binh.
Câu 9. Nội dung nào sau đây nhận xét không đúng về tổ chức chính trị Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930)?
Coi trọng dùng bạo lực cách mạng để giành độc lập.
Là tổ chức yêu nước cách mạng của Việt Nam.
Nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
Là phong trào yêu nước chống Pháp mang tính chất cải lương.
Câu 10. Trong quá trình đào tạo cán bộ nòng cốt cho cách mạng Việt Nam 1925 - 1927 Nguyễn Ái Quốc chú trọng bồi dưỡng cán bộ theo cách thức nào sau đây?
đào tạo chính quy, hệ thống tại lớp học.
Gửi về nước tham gia vào “vô sản hóa”.
Sàng lọc qua lớp nhận thức mới về Đảng.
Đào tạo thông qua thực tiễn đấu tranh.
Câu 11. Khẩu hiệu hành động chung của nhân dân Việt Nam trong phong trào 1936-1939 là gì?
A. Chống chế độ phản động thuộc địa.	B. Chống nguy cơ chiến tranh đế quốc.
C. Chống đế quốc phong kiến và tay sai.	D. Tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Câu 12. Một điểm chung tại các Hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930-1945) là không thay đổi về
A. Nhiệm vụ chiến lược cách mạng.	B. đối tượng, nhiệm vụ cụ thể trước mắt.
C. quan điểm về điền địa cách mạng.	D. vấn đề làm tư sản dân quyền cách mạng.
Câu 13. Cao trào kháng Nhật cứu nước của Đảng Cộng sản Đông dương lãnh đạo (từ 3/1945) là bước chuẩn bị lớn nhất cho thắng lợi của Cáchmạng tháng Tám (1945, vì lý do nào sau đây?
Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đấu tranh.
Đã mở đầu quá trình giành lấy chính quyền.
Cụ thể hóa về hình thức khởi nghĩa vũ trang.
Tổng diễn tập đường lối đấu tranh của Đảng.
Câu 14. Sự kiện nào sau đây ghi nhận thắng lợi bước đầu về đấu tranh ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với nước ngoài từ sau Cách mạng tháng Tám (1945)?
Đàm phán và kí với Pháp bản Tạm ước 14-9-1946.
Đàm phán và kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946.
Mĩ, Pháp ủng hộ Việt Nam Tổng tuyển cử tự do (1946).
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ nền độc lập của Việt Nam.
Câu 15. Chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân Việt Nam có sự khác biệt về
A. loại hình chiến dịch.	B. đường lối chiến tranh nhân dân.
C. nghị lực, quyết tâm.	D. nhiệm vụ chiến lược cách mạng.
Câu 16. Hai cuộc káng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược (1945-1975) của nhân dân Việt Nam đều
phá vỡ quan hệ giữa các nước lớn trên bàn đàm phán.
Có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa ngay từ đầu.
Chịu sự tác động của Chiến tranh lạnh và cục diện hai phe.
Làm thất bại mưu đồ về chia cắt lâu dài Việt Nam của Mỹ.
Câu 17. Năm 1952, để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã
quyết định phát động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ.
họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.
Chủ troưng thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
Câu 18. Từ đầu năm 1969, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ở miền Nam Việt Nam thực chất là muốn
Giảm bớt thương vong cho lính Mỹ trên chiến trường.
Thay đổi hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới.
Giảm đi mọi sức ép từ dư luận của người dân nước Mỹ.
Khắc phục triệt để mọi thương vong cho quân đội Mỹ.
Câu 19. Nội dung nào sau đây là yếu tố tác động trực tiếp đến sự xuất hiện “thời cơ chín muồi” để Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổ ra thành công
Lực lượng trung gian đã ngã hẳn về phía cách mạng.
Đảng, quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động.
Quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.
Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
Câu 20. Mục tiêu hàng đầu của đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ năm 1986) do Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành là gì?
Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.
Vượt qua cuộc khủng hoảng.
Vượt qua thế bị cấm vận bao vây bên ngoài.
Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Câu 21. Nội dung nào sau đây nhận xét không đúng tác động của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và khu vực Mỹ Latinh đến?
Quan hệ giữa các cường quốc có sự thay đổi.
Dẫn đến sự suy giảm vị thế của nhiều cường quốc.
Nhiều nước đã điều chỉnh chính sách đối ngoại.
Là nguyên nhân sâu xa của hòa hoãn Đông - Tây.
Câu 22. Đặc điểm bao trùm torng quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước trong tổ chức ASEAN (1967-1989) là gì?
A. Từ đối đầu sang thỏa hiệp.	B. Đối đầu, căng thẳng.
C. Từ đối đầu sang đối thoại.	D. Đối kháng, căng thẳng.
Câu 23. Một khác biệt về phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi so với châu Á là gì?
Đã làm suy giảm vị thế của hệ thống tư bản chủ nghĩa.
Khởi đầu từ khu vực phía Bắc, có ảnh hưởng từ châu Á.
Yếu tố góp phần thắng lợi là ý thức về độc lập dân tộc.
Quá trình đấu tranh diễn ra liên tục không ngắt quãng.
Câu 24. Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới việc Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
Các vấn đề quốc tế đang đặt ra đối với nước lớn.
Suy giảm về thế và lực do cuộc đối kháng kéo dài.
Kinh tế Liên Xô đang lâm vào khủng hoảng trì trệ.
Cả Nhật Bản và Tây Âu đang vươn lên mạnh mẽ.
Câu 25. Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam?
Thế và lực của phản động Pháp ở Đông Dương đang suy yếu.
Chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936).
Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935).
Câu 26. Giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện nào sau đây tác động đến sự mở đầu và điều chỉnh đường lối đấu tranh của cách mạng Đông Dương?
A. Pháp áp dụng chính sách thời chiến.	B. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
C. Quân phiệt Nhật đầu hàng vô điều kiện.	D. Nhật - Pháp cấu kết bóc lột nhân dân.
Câu 27. Sự kiện nào sau đây ghi nhận “vấn đề cần kíp” của cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam đã được Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương giải quyết thành công?
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
Kháng chiến chống Pháp kết thúc (1945-1954).
Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương.
Cách mạng tháng Tám thành công 1945.
Câu 28. Mưu đồ chiến lược của Mĩ khi can thiệp, dính líu ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945-1954) là gì?
A. Khẳng định vị thế của nước Mĩ.	B. Muốn điều hành chiến tranh Đông Dương.
C. Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.	D. Giúp Pháp kéo dài, mở rộng chiến tranh.
Câu 29. Nhận định nào sau đây là chính xác về cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam?
Không diễn ra cuộc khởi nghĩa từng phần.
Từ Tổng công kích tiến lên Tổng khởi nghĩa.
Cuộc chiến tranh kết hợp với khởi nghĩa.
Từ tổng khởi nghĩa tiến lên Tổng tiến công.
Câu 30. Từ thực 45 năm lịch sử chiến tranh cách mạng (1930-1975) sự kiện nào sau đây ghi nhận Đảng và nhân dân Việt Nam lần đầu biết kết hợp nghệ thuật tạo dựng, dự đoán và tận dụng thời cơ để đưa cách mạng tiến lên thắng lợi?
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng (5 - 1941).
Cao trào kháng Nhật cứu nước (3 - 1945).
Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945.
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 31. Việc đế quốc Mĩ viện trợ kinh tế, quân sự và đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơve (5-1949) ở Việt Nam là mốc mở đầu cho
chính sách xoay trục của Mĩ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chọn Việt Nam làm tâm điểm nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu.
Sự hình thành liên minh quân sự giữa hai cường quốc Pháp và Mĩ.
Thời kì Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu tại khu vực Đông Nam Á.
Câu 32. Các chiến dịch của quân dân Việt (1945-1975) có điểm tương đồng nào sau đây?
Làm phá sản âm mưu và kế hoạch quân sự của Pháp.
Gây dựng hậu phương kháng chiến ở căn cứ Việt Bắc.
Giành thắng lợi và giữ vững thế chủ động tiến công.
Tiêu diệt toàn bộ sinh lực của quân Pháp trên địa bàn.
Câu 33. Chiến tranh thế giới vừa kết thúc, các nước tư bản thắng trận liền tổ chức Hội nghị ở Vécxai (Pháp), sau đó Oasinhtơn(Mỹ) cốt là để
tìm giải pháp giúp châu Âu phục hồi nền kinh tế.
bàn cách đối phó và chống lại Liên bang Xô viết.
phân chia các thành quả, quyền lợi giữa các nước.
thành lập liên minh chính trị, quân sự ở châu Âu.
Câu 34. Thực tiễn từ nguyên nhân bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới torng thế kỉ XX cho thấy bộ phận phản động và hiếu chiến nhất của chủ nghĩa tư bản là
A. chủ nghĩa khủng bố.	B. chủ nghĩa tư bản độc quyền.
C. chủ nghĩa phát xít.	D. chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Câu 35. Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(đầu năm 1930), vai trò quan trọng hàng đầu của Nguyễn Ái Quốc chính là
Định hướng cho các đại biểu cùng hướng vào mục tiêu, lí tưởng chung.
Phân tích về bối cảnh của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
Đề nghị đại biểu xem xét, thống nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Yêu cầu đại biểu không chia rẻ nội bộ, đi theo khuynh hướng vô sản.
Câu 36. Hai xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX không có sự khác biệt hoàn toàn về
A. nhiệm vụ trước mắt.	B. xu hướng chính trị.
C. cơ sở kinh tế, xã hội.	D. phương hướng hoạt động.
Câu 37. Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt lớn so với Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam về
quan điểm làm tư sản dân quyền cách mạng.
xác định hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng.
đề cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Phương hướng tiến lên của cuộc cách mạng.
Câu 38. Các tổ chức trong Mặt trận Việt Minh(1941-1945) ở Việt Nam được thành lập theo lứa tuổi, nghề nghiệp đều đuọc gọi là “Hội cứu quốc” vì muốn
nhân dân thực hiện đúng chủ trương, sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
nhân dân đoàn kết chống lại việc “chia để trị” của đế quốc Nhật – Pháp.
nhân dân nhớ về bài học lịch sử “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”.
toàn dân ghi nhớ niệm vụ tiên quyết là cứu nước, giải phóng dân tộc.
Câu 39. Nhận xét nào sau đây là đúng về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Cuộc cách mạng đã giải quyết được hai vấn đề phản đế và điền địa.
Nổ ra ở nông thôn và thành thị, nhưng chủ yếu là diễn ra ở thành thị.
Giành chính quyền xong ở từng bộ phận, rồi tiến lên Tổng khởi nghĩa.
Khi có lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng thì bắt đầu giành chính quyền.
Câu 40. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) và cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 của nhân dân Việt Nam đều ghi nhận thực tiễn nào sau đây?
bảo vệ, phát huy thành quả của cuộc cách mạng.
xóa bỏ được tình hình đất nước chia cắt kéo dài.
xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân trên thế giới.
chuẩn bị được cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_mon_lich_su_lop_12_nam_2021_de_08_co_dap_a.doc