Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021

Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021

Câu 1. Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?

A. Phát động khởi nghĩa yên Bái. B. Xuất bản báo Thanh Niên.

C. Xuất bản báo Người cùng khổ. D. Thực hiện chủ trương vô sản hóa.

Câu 2. Trong giai đoạn 1939-1945, tổ chức nào sau đây thành lập ở Việt Nam?

A. Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam. B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Câu 3. Về văn hóa-xã hội, các Xô viết ở Nghệ an và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Điện khí hóa nông nghiệp. B. Lập hội buôn, hội sản xuất.

C. Xóa bỏ mê tín, dị đoan. D. Xây dựng đường giao thông.

 

doc 4 trang Trịnh Thu Huyền 02/06/2022 2660
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm 2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÃ ĐỀ 315
Câu 1. Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?
A. Phát động khởi nghĩa yên Bái.	B. Xuất bản báo Thanh Niên.
C. Xuất bản báo Người cùng khổ.	D. Thực hiện chủ trương vô sản hóa.
Câu 2. Trong giai đoạn 1939-1945, tổ chức nào sau đây thành lập ở Việt Nam?
A. Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.	B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng.	D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Câu 3. Về văn hóa-xã hội, các Xô viết ở Nghệ an và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Điện khí hóa nông nghiệp.	B. Lập hội buôn, hội sản xuất.
C. Xóa bỏ mê tín, dị đoan.	D. Xây dựng đường giao thông.
Câu 4. Trong giai doạn 1965-1968, Mỹ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?
A. Đề ra kế hoạch quân sự Nava.	B. Đua quân đồng minh trực tiếp tham chiến.
C. Đề ra kế hoạch quân sự Rơve.	D. Thực hiện cuộc tiến công lên Việt Bắc.
Câu 5. Trong khoảng thời gian những năm 1975-1979, cuộc chiến đấu ở biên giới phía Bắc của quân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Giải phóng dân tộc.	B. Đánh đổ phát xít.	C. Bảo vệ Tổ quốc.	D. Đánh đổ phong kiến.
Câu 6. Năm 1975, quân dân Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây ?
A. Chiến dịch Việt Bắc.	B. Chiến dịch Đồng Xoài.
C. Chiến dịch Tây Nguyên.	D. Chiến dịch An Lão.
Câu 7. Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1964 là
A. buộc Mĩ chấm dứt chống phá miền Bắc.	B. buộc Mĩ rút quân viễn chinh khỏi miền Nam.
B. buộc Pháp phải bị động phân tán lực lượng.	D. làm thất bại thủ đoạn lập ấp chiến lược của Mĩ.
Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh có phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài là
A. Brunây.	B. Chilê.	C. Malaixia.	D. Inđônêxia.
Câu 9. Năm 1911, Nguyễn tất Thành có hoạt động nào sau đây?
A. Soạn thảo Chính cương vắn tắt.	B. Kêu gị toàn quốc kháng chiến.
C. Lãnh đạo cách mạng tháng Tám.	D. Sang phương Tây tìm đường cứu nước.
Câu 10. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?
Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi ở nước Nga.
Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hiệp ước việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) được kí kết.
Câu 11. Ở miền Nam Việt Nam, phong trào Đồng khởi (1959-1960) bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?
Chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp cách mạng.
Mĩ lôi kéo các nước Đông Âu tham chiến.
Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
Hiệp định Pari về Việt Nam đã được kí kết.
Câu 12. Trong giai đoạn 1950-1973, các nước Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?
Đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.
Viện trợ cho tất cả các nước Mĩ Latinh.
Liên minh chặt chẽ với Liên Xô.	
Liên minh với các nước Đông Âu.
Câu 13. Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia được kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. Phần Lan.	B. Ba Lan.	C. Liên bang Nga.	D. Bungari.
Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Mĩ chiếm đóng khu vực sau đây
A. Đông Âu.	B. Đông Đức.	C. Tây Đức.	D. Đông Béclin.
Câu 15. Quốc gia nào sau đây là thành viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN)?
A. Anh.	B. Mĩ.	C. Xingapo.	D. Pháp.
Câu 16. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương(1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
A. Chinh phục vũ trụ.	B. Công nghệ viễn thông.	C. Điện hạt nhân.	D. Đồn điền cao su.
Câu 17. Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là sự ra đời của
A. Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV).	B. các tổ chức liên kết tài chính quốc tế.
C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO).	D. Tổ chức Hiệp ước Váxava.
Câu 18. Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là
A. Thất Khê.	B. Đông Khê.	C. Đoan Hùng.	D. Ba Gia.
Câu 19. Một trong những nội dung của Đại hội đại biều lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) là
A. quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản.	B. quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai.
C. đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước.	D. đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.
Câu 20. Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là
A. mở các lớp xóa nạn mù chữ.	B. phổ cập giáo dục tiểu học.
C. thành lập Nha Bình dân học vụ.	D. phát động phong trào Tuần lễ vàng.
Câu 21. Trong nửa sau những năm 40 cuối thế kỉ XX, quốc gia nào nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển?
A. Nhật Bản.	B. Italia.	C. Mĩ.	D. Đức.
Câu 22. trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương nhằm kêu gọi
A. văn thân, sĩ phu đứng lên kháng chiến.	B. tiểu tư sản đấu tranh đòi tự do, dân chủ.
C. công nhân bãi công, biểu tình.	D. tư sản đấu tranh chống độc quyền.
Câu 23. Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
A. Đưa yêu sách về dân chủ.	B. Đấu tranh đòi các quyền tự do.
C. Tiến công và nổi dậy.	D. Đưa yêu sách về dân sinh.
Câu 24. Chiến thắng Vạn Tường(tháng 8-1965) của quân dân miền Nam Việt Nam đã
đánh bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của giặc.
mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.
hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.
Kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp.
Câu 25. Trong cuộ khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?
A. Nền kinh tế phát triển cân đối.	B. Gia cấp công nhân xuất hiện.
C. Giai cấp địa chủ tiếp tục phân hóa.	D. Giai cấp nông dân xuất hiện.
Câu 26. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?
Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan ở Tây Âu.
Chính phủ Nhật bản đầu hàng Đồng minh.
17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Câu 27. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950?
Làm sụp đổ chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.
Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp.
Nhằm khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.
Tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên.
Câu 28. Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu giai đoạn 1950-1973?
A. Có sự hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.	B. Chỉ phải cạnh tranh với các nước châu Á.
C. Chỉ phải cạnh tranh với các nước Mĩ Latinh.	D. Vai trò quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
Câu 29. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?
A. Liên minh châu Âu(EU) được thành lập.	B. Đảng Cộng sản Pháp được thành lập.
C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.	D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 30. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã
trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
Góp phần thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng kĩ thuật.
Góp phần làm sụp đổ hoàn toàn trật tự thế giới đơn cực.
Câu 31. Trong nhửng năm 1945-1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện một trong những biện pháp nào sau đây nhằm bảo vệ chế độ mới?
Kết hợp xây dựng lực lượng toàn diện với tận dụng nguồn viện trợ từ bên ngoài.
Kiên quyết không nhân nhượng với kẻ thù để giữ vững thành quả cách mạng.
Tạm gác nhiệm vụ chống nội phản để tập trung tối đa đối phó với ngoại xâm.
Nắm bắt tình hình, dự báo chính xác nguy cơ để có những đối sách phù hợp.
Câu 32. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920-1930 có điểm mới nào sau đây so với hoạt động của các sĩ phu tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Kêu gọi thanh niên ủng hộ một số tổ chức yêu nước chống thực dân Pháp.
Sáng lập một chính đảng có chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc.
Tập hợp lực lượng cách mạng gồm nhiều tầng lớp trong xã hội.
Vận động quần chúng tham gia các phong trào chống đế quốc.
Câu 33. Trong khoảng 30 năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam có một trong những chuyển biến nào sau đây?
Một số ngành kinh tế hiện đại được hình thành nhưng phát triển thiếu cân đối.
Nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhưng không được đầu tư về nhân lực và kĩ thuật.
Quan hệ sản xuất cũ bị xóa bỏ, phương thức sản xuất mới từng bước được du nhập.
Những lực lượng xã hội mới ra đời trong khi các giai cấp cũ dần suy yếu và biến mất.
Câu 34. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật giải quyết vấn đề thời cơ của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?
Nhanh chóng mở cuộc tổng tiến công chiến lược ngay khi xác định cả năm 1975 là thời cơ.
Nhận định chính xác thời cơ chiến lược và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.
Linh hoạt thay đổi kế hoạch tiến công trước những tác động trực tiếp của tình hình thế giới.
Lập tức quyết định tổng tiến công chiến lược khi thấy khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế.
Câu 35. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương(tháng 5-1941) chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất của mỗi nước Đông Dương vì lí do nào sau đây?
Yêu cầu phải hợp nhất các hội cứu quốc của mỗi dân tộc thành một mặt trận.
Cần sớm hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc và người cày có ruộng ở mỗi nước.
Những mục tiêu chiến lược của cách mạng ở mỗi nước đã có nhiều thay đổi.
Để phát huy sức mạnh của nhân dân ba nước trong đấu tranh chống kẻ thù chung.
Câu 36. Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
Góp phần định hướng về mục tiêu đấu tranh cho quần chúng.
Thúc đẩy sự xuất hiện đồng thời của hai khuynh hướng cứu nước.
Là thế hệ đầu tiên tiếp thu tư tưởng “Tự do-Bình đẳng-Bác ái”.
Là lực lượng nòng cốt xây dựng các căn cứ địa cách mạng.
Câu 37. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm khác biệt nào sau đây so với các cuộc tiến công trước đó trong đông-xuân 1953-1954?
đánh vào nơi mạnh nhất của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương.
Diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang ba thứ quân đã hình thành.
Có mục tiêu làm thất bại những nỗ lực quân sự của Pháp và can thiệp Mĩ.
Kết hợp hoạt động quân sự trên mặt trận chính và vùng sau lưng địch.
Câu 38. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc(1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?
Kết hợp nhiệm vụ kiến quốc và bảo vệ chế độ cộng hòa.
Đấu tranh trên ba mặt trận là quân sự, chính trị, ngoại giao.
Chịu tác động trực tiếp của hai hệ thống xã hội đối lập.
Thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Câu 39. Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn
sức mạnh của lực lượng chính trị khi được kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang.
Khả năng cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân khi được tổ chức và giác ngộ.
Giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày là nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng.
Vai trò tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân của mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 40. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
Phân tích bối cảnh quốc tế, tranh thủ sự viện trợ của Quốc tế Cộng sản.
Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất phù hợp với mục tiêu cách mạng.
Phải thành lập một mặt trận thống nhất của riêng lực lượng công nông.
Phải dùng bạo lực để trấn áp kẻ thù và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_mon_lich_su_lop_12_nam_2021.doc