Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức

1. Số i:

Số i là số thỏa mãn:

2. Định nghĩa số phức:

Số phức là số có dạng:

Với: a là phần thực,

 b là phần ảo,

Tập hợp các số phức kí hiệu là

"+ Số thực " 𝑎=𝑎+0𝑖

+ Số thuần ảo: 𝑏𝑖=0+𝑏𝑖

+) Đặc biệt: 𝑖=0+1𝑖 gọi i là đơn vị ảo.

 

pptx 13 trang phuongtran 6000
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Số i: 2. Định nghĩa số phức:Với: a là phần thực, b là phần ảo, . Số phức là số có dạng: Số i là số thỏa mãn: Tập hợp các số phức kí hiệu là + Số thuần ảo: +) Đặc biệt: i là đơn vị ảo. BÀI 1: SỐ PHỨCCHƯƠNG IV: SỐ PHỨCVí dụ 1: Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:CâuSố phứcPhần thựcPhần ảoa)z = 2 + 3ib)z = 5 - ic)z = - 3id)z = 4325-10-340Số thuần ảoSố thực3. Số phức bằng nhau:VD2: Tìm các số thực x và y biết :Giải:Phần thực bằng nhauPhần ảo bằng nhau 4. Biểu diễn hình học của số phức: Định nghĩa: Trong hệ tọa độ Oxy, điểm M(a;b) được gọi là điểm biểu diễn của số phức z = a + bi .xyOMbTập hợp điểm biểu diễn số thựcTập hợp điểm biểu diễn số thuần ảoaVD3: có điểm biểu diễn là điểm? A. M(4;2) B. N(4;-2) C. P(-2;4) D. Q(-4;-2)VD4: (Đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2019) Biết số phức z có điểm biểu diễn là điểm M trong hình vẽ bên dưới. Chọn khẳng định đúng?.A. z B. z C. z D. zyxMabCho số phức: được biểu diễn bởi điểm trên mặt tọa độ.Vậy5. Môđun của số phức: Độ dài của vectơ được gọi là môđun của số phức z và kí hiệu là |z|Định nghĩa:abVD5: ? b) Tìm m để Giải:Nhận xét:6. Số phức liên hợp:Số phức liên hợp của z là: Cho số phức yxOM1ab-bM2Ở hình bên, hai điểm biểu diễn của z và là điểm nào? Từ đó có nhận xét gì về z và ?Nhận xét: Các điểm biểu diễn của z và i xứng nhauqua Ox từ đó ta có:	+) 	+) BÀI 1: SỐ PHỨCVD6: ? b) Giải: b) Nhận xét: là hai số phức liên hợp lẫn nhau.VD7: d: và = .Giải:. nên= = Khi đó (x;y) là nghiệm hệ .Ta được ; 	 Câu 1. Tìm phần ảo của số phức z = 2 – i A. -1. B. 1. C. i. D. – i.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 2. Điểm M hình bên là điểm biểu diễn hình học của số phức z. Khi đó số phức liên hợp ?yOxM- 32.A. B. C. D. Giải. z có điểm biểu diễn M(-3;2) nên 	 BÀI 1: SỐ PHỨCCâu 3. Tính môđun của số phức z = 3 - 2i 	A. 13. B. C. Câu 4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = 3 là? A. Đường tròn tâm O bán kính bằng 9. B. Đường thẳng. C. Đường tròn tâm O bán kính bằng 3. D. Đường thẳng . - Cách 1: Gọi M(x;y) là điểm biểu diễn của z khi đó |z| = 3	 	 .Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn tâm O bán kính bằng 3.Giải:- Cách 2: Gọi M là điểm biểu diễn của z khi đó |z|=3 Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn tâm O bán kính bằng 3.Câu 5. Biết lần lượt có các điểm biểu diễn là A, B, C. Biết OABC là hình bình hành. Khi đó có phần ảo là? A. 3. 	B. 	 C. Giải. Theo giả thiết ta có A(1;2); C(3;1) OABC là hình bình hành ta có: ⇒ B(4;3). Suy ra = 4 + 3i. Phần ảo của là 3. SỐ PHỨCHAI SỐ PHỨC BẰNG NHAUBIỂU DIỄN HÌNH HỌCSỐ PHỨC LIÊN HỢPMÔĐUNCỦNG CỐBÀI TẬP VỀ NHÀBài 1, 2c, 4a, 4d, 6 trang 133 – 134 SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_chuong_iv_bai_1_so_phuc.pptx