Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 12 - Năm học 2021-2022

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 12 - Năm học 2021-2022

Câu 10: Điều kiện xác định của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.

B. Mỗi đỉnh của một khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

C. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều.

D. Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.

 

doc 5 trang Trịnh Thu Huyền 03/06/2022 1741
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 12 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 60 phút; 
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 143
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho hàm số trùng phương có đồ thị như hình vẽ. Nhận xét đúng về dấu của các hệ số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Các căn bậc hai của là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại điểm 	B. Hàm số có hai điểm cực đại.
C. Hàm số có hai điểm cực trị.	D. Hàm số đạt cực đại tại điểm .
Câu 5: Tập xác định của hàm số là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , , , và . Thể tích khối chóp bằng
A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 8: Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 3. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Trong các hình dưới đây, hình nào không phải là đa diện lồi?
A. Hình (IV).	B. Hình (III).	C. Hình (II).	D. Hình (I).
Câu 10: Điều kiện xác định của hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.
B. Mỗi đỉnh của một khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều.
D. Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.
Câu 13: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số .
A. .	B. .	C. và .	D. .
Câu 14: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Cho khối lập phương có cạnh bằng 4. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng
A. 12.	B. 32.	C. 16.	D. 64.
Câu 16: Cho . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Cho hàm số có đồ thị như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: Với các số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 19: Tổng số đường tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Hình đa diện sau đây có bao nhiêu mặt?
A. 4.	B. 5.	C. 3.	D. 6.
Câu 21: Đơn giản biểu thức với , được kết quả là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: Cho hàm số xác định trên nửa khoảng và có bảng biến thiên dưới đây:
	Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .	B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng .
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .	D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .
Câu 23: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
Tổng số đường tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hàm số có bảng xét dấu của như sau:
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25: Số cạnh của hình bát diện đều là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Cho khối lăng trụ tam giác đều , biết , . Thể tích của khối lăng trụ là
A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 27: Cho khối lăng trụ , mặt phẳng chia khối lăng trụ thành
A. một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
B. hai khối chóp tứ giác.
C. hai khối chóp tam giác.
D. một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
Câu 28: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến biến trên đoạn .
A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ:
Biết rằng , hãy tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho bất phương trình nghiệm đúng với mọi .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: Cho hàm số có bảng biến thiên. Số điểm cực trị của là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Cho khối chóp đều có tất cả 5 mặt có diện tích bằng nhau và bằng . Thể tích của khối chóp tương ứng bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho , là hai số thực dương, thỏa mãn , . Tính giá trị của .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho hình hộp có đáy là hình thoi có cạnh bằng và góc , cạnh bên bằng ; cách đều các đỉnh . Tính theo thể tích của khối hộp 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Có bao nhiêu số nguyên để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: Có bao nhiêu giá trị nguyên để hàm số xác định với mọi ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với cắt lần lượt tại . Thể tích khối chóp bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thuộc khoảng của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: Cho hàm số đa thức có đạo hàm trên Biết đồ thị hàm số như hình sau :
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho các số thực thỏa mãn . Gọi là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số thực sao cho giá trị lớn nhất của bằng . Tích các phần tử của bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_12_nam_hoc_2021_2022.doc